toon menu
Dutch
English

ALGEMENE VOORWAARDEN

1    ALGEMEEN

1.1    De algemene voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Chiarico B.V. (hierna te noemen Chiarico).
1.2    Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden.
1.3    Tenzij CHIARICO schriftelijk aan de klant anders heeft aangegeven, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
1.4    CHIARICO behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in de website. Door het updaten en aanbrengen van verbeteringen van de website kan CHIARICO de voorwaarden wijzigen.

2    CONTRACT AFSLUITEN

2.1    Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. CHIARICO heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden onder opgaaf van redenen. Indien CHIARICO niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. CHIARICO bevestigt de order van de klant per e-mail.
2.2    Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken, voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom niet geleverd. CHIARICO zal proberen contact op te nemen met de klant om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
2.3    De producten in de CHIARICO web shop zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
2.4    Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de CHIARICO web shop.

3     PRIJZEN EN KOSTEN

3.1    De contractprijs is de prijs van het moment waarop een order wordt geplaatst in de CHIARICO web shop. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
3.2    De prijzen die zijn vermeld in de CHIARICO web shop zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
3.3    CHIARICO is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

4   LEVERING

4.1    CHIARICO zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
4.2    Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan CHIARICO.
4.3    CHIARICO zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4.4    De aflevertermijn die in de CHIARICO web shop staat vermeld is slechts ter indicatie, er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

5    DOUANE, HEFFINGEN EN BELASTINGEN

5.1    De klant is er verantwoordelijk voor dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij CHIARICO is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; CHIARICO heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
5.2    Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert CHIARICO de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

6   RETOURRECHT ARTIKELEN

6.1    De klant heeft het recht een ongedragen artikel zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar CHIARICO. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij CHIARICO reeds betaald heeft voor dat artikel, terugkrijgt. De verzend-kosten voor de geretourneerde en verzonden artikelen worden niet vergoed.
6.2    De klant kan een artikel tevens terugbrengen of ruilen in een CHIARICO shop. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de shop worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door CHIARICO wordt het te vergoeden bedrag binnen uiterlijk 30 dagen of zoveel eerder op de rekening van de klant teruggestort.
6.3    Artikelen die na veertien (14) dagen (zie art. 6.1.0) worden teruggestuurd naar CHIARICO, worden niet vergoed.
6.4    Artikelen die teruggestuurd worden, moeten zijn voorzien van alle toebehoren.
6.5    Geretourneerde artikelen moeten zich in dezelfde staat bevinden zoals deze zijn ontvangen. Als een klant het recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar CHIARICO worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en originele verpakking.
6.6    CHIARICO heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele toebehoren, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn aangegeven door CHIARICO.

7     FOUTIEVE LEVERING

7.1    Indien CHIARICO een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit binnen 5 dagen na ontvangst per e-mail aan CHIARICO te laten weten. CHIARICO zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden na retour ontvangst van betreffend artikel. CHIARICO zal de aan de klant toekomende vergoeding, na ontvangst van het betreffende artikel, binnen 30 dagen of zo veel eerder storten op rekening van de klant.

8    OVERMACHT
8.1    CHIARICO is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van CHIARICO valt.
8.2    Indien CHIARICO niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal CHIARICO de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
8.3    Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van CHIARICO valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of CHIARICO het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

9    KLACHTEN

9.1    Voor het ruilen en/of retourneren van producten zie artikel 6 van de algemene voorwaarden.
9.2    Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: agency@chiarico.nl.
9.3    In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van CHIARICO, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

10  BETALING

10.1    De klant kan met PayPal en iDeal betalen.
10.2    Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de CHIARICO web shop.
10.3    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CHIARICO te melden.
10.4    In geval van wanbetaling van de klant heeft CHIARICO behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11  PRIVACY

11.1    Door een order te plaatsen, verleent de klant CHIARICO het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door CHIARICO, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
11.2  Afwijkingen
11.3    CHIARICO kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het beeldscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherm-instellingen op de computer, tablet of ‘smart phone’ van de klant.
11.4    Op verzoek kunnen wij uw emailadres verwijderen uit onze database.

13  BEDRIJFSINFORMATIE

13.1    CHIARICO is telefonisch te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur op nummer +31 (0) 20 412 4834 of per e- mail op agency@chiarico.nl.

 

KVK: 51139669
BTW nr.: NL 823115082 B01
Chiarico B.V.
Nederland